1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

Dünya tarihine bakıldığında, 17. yy. ile 20. yy. arasında çocukların edebiyatta, tarihte, sanatta, kısacası yaşamda, “insan” olarak değil, yetişkinler dünyasında bir “figür” olarak yer aldığı görülmektedir. 20. yy’ın başında, çocukluğun araştırılmaya değmeyen doğal bir evre olduğu konuşulurken, aynı yüzyılın sonlarına doğru bunun tam tersinin olmaya başladığı görülmektedir. Özellikle son 30 yılda, “Çocuk” çalışmalarının yapılmaya değer bulunmasıyla birlikte başlayan okuma alışkanlığı, kitap ve kütüphane konulu çalışmaların ivme kazandığı görülmektedir.

Çocukların ve gençlerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü göz önüne alındığında, onların sağlıklı gelişimlerinin sağlanması ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması, kalkınmanın sürdürülebilirliği için temel teşkil etmektedir. Bu nedenle çocuğun doğumundan itibaren çocukta yeni konular için merak uyandırmak, onun soru sormasını desteklemek, ilgi duyabileceği yeni konular hakkında ön bilgiler vermek ve hayal gücünü desteklemek önemlidir. Bu destek için ise çocukların ve ailelerinin, okul öncesi dönemden başlayarak kütüphanelerle tanıştırılmasına mutlak şekilde ihtiyaç vardır.

Günümüzde dünyanın her yerinde bilgiye erişim, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme konuları toplumların önceliği haline gelmiştir. Bu nedenle toplumun bütün eğitim- öğretim faaliyetlerinin sadece okullarda verilen formel eğitimle sınırlı kalmaması gerekmektedir. Fakat okul öncesi dönem de dahil olmak üzere maalesef her çocuk eşit fırsat ve imkânlara sahip olamamaktadır. Dolayısıyla eğitim kurumlarının dışında eğitim sağlayıcılarına da ihtiyaç duyulmakta; bu noktada çocuk kütüphanelerine büyük bir görev düşmektedir. Kendileri için özel alanlar ve programlar hazırlanmış olan farklı sosyo-ekonomik çevreden gelen çocukların kütüphanelerine erişiminin sağlanması ile çocuklar arasındaki akademik gelişim göstergelerini eşitlemek ve yapısal kırılganlıkları azaltabilmek için çok önemli bir fırsat elde edilmiş olacaktır.

Bu sempozyumun amacı, ilgili konularda çalışan akademisyenler ve uygulamacılar ile kurum/kuruluşlar arasında bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin aktarılabileceği paylaşım ve etkileşim ortamı sağlamak; bütün dünyada çocuk kütüphanelerinin etki ve niteliğini artırmak için yapılması gerekenleri tartışmaktır.

Bu bağlamda ilgili tüm konular Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ortaklığında düzenlenen ve 14- 17 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri” temalı uluslararası sempozyumda derinlemesine tartışılacaktır. Sempozyumun konu başlıkları şunlardır:

• MEKÂN OLARAK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
– Çocuk kütüphanelerinin şehirdeki konumu
– Çocuk kütüphanelerinin mimari özellikleri
– Çocuk kütüphanelerinde iç mekân tasarımı

• ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
– Teknolojiye erişim merkezi olarak çocuk kütüphaneleri
– Çocukların değişen öğrenme ve eğlenme biçimlerinin çocuk kütüphanelerine yansıması
– Bilgi teknolojilerinin kullanımı
– Maker Space Hareketi
– Sosyal Ağlar ve Okuma Teşvik Programları

• ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDE OKUL ÖNCESİ DÖNEM
– Çocuklar, ebeveynler, bakıcılar ve çocuklarla çalışan diğer yetişkinler için materyal sağlamak
– Yaratıcı etkinlikler ve drama faaliyetleri
– Çocuk – kitap ilişkisi ve çocuğa kütüphane mefhumunun kazandırılması
– Aile katılımının sağlanması
– Çocuk kütüphanelerinde okul öncesi dönem çocuklarına ayrılan alanın fiziksel özellikleri

• ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN AİLE VE SOSYAL ÇEVRE İLE İLİŞKİSİ
– Çocuk kütüphanesinde görev yapan kütüphanecilerin iletişim becerileri
– Kütüphanecilerin pedagojik yeterliliği
– Çocuk kütüphanesinde kimler görev almalı?
– Çocuk Kütüphanelerinde Ulusal ve Uluslararası İşbirliği (Yerel Yönetimler, Yayıncılar, Üniversiteler vb.)

• ÇOCUK KÜTÜPHANESİNDE NİTELİKLİ HİZMET SUNUMU
– Aileyi kütüphane kullanıcısı yapabilmek için çalışmak
– Çocuk kütüphanelerinin aileyi eğitme misyonu
– Çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar için çeşitli etkinlikler sunmak
– Dezavantajlı ailelerin toplumla uyum sürecini kolaylaştırmak
– Çocuk kütüphanelerinin çevre ile işbirliği yapma misyonu
– Çocuk kütüphanelerinin fırsat eşitsizliklerini giderme misyonu
– Çocuk kütüphanelerinde nitelikli hizmet sunumu
– Çok Kültürlülük ve Kütüphane Hizmetleri

• ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDE NİTELİKLİ KOLEKSİYON OLUŞTURMA
– Çocuk kütüphanesi koleksiyonuna seçilecek çocuk yayınlarına karar vermek
– Çocuğun gelişim sürecinde çocuk kütüphanelerinden yararlanma
– Çocuklara okuma alışkanlığı edindirme sürecinde çocuk kütüphanelerinden yaralama
– Çocuk yayınlarının sahip olması gereken içerik özellikleri
– Çocuk kütüphanesinde yer alması gereken materyaller ve seçim ölçütleri

• ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDE BİLGİ OKURYAZARLIĞI (YAŞAMBOYU ÖĞRENME)
– Bilgi Toplumunda Çocuklar İçin Bilgi Okuryazarlığı Yeterlilikleri
– Çocuklar için bilgi okuryazarlığı öğretiminin içeriği
– Bilgi Okuryazarlığı Programları ve Çocuk Kütüphanecileri
– Bilgi okuryazarlığı eğitiminde kullanılan araç ve yöntemler

Sempozyum web adresi: http://www.cocukkutuphaneleri.org

 


Bu sayfa Information and Records Management tarafından en son 06.05.2021 13:32:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM